Facebook

Organizacja nauki historii i kultury niemieckiej mniejszości narodowej

25 stycznia 2022
 

Roczny wymiar godzin nauki historii i kultury mniejszości niemieckiej

 

szkoła podstawowa

 

Klasa V, VI min. 25 godzin
liceum ogólnokształcące Klasa II, III min. 20 godzin

 

technikum Klasa II, III min. 20 godzin

 

branżowa szkoła I stopnia Klasa I, II min. 15 godzin

 

branżowa szkoła II stopnia Klasa I min. 10 godzin

 

 

Przedmiot historia i kultura mniejszości niemieckiej zostaje włączony do planu lekcji w momencie złożenia przez rodzica wniosku, by dziecko uczyło się języka mniejszości narodowej.

W międzyszkolnym zespole nauczania nauka historii i kultury mniejszości niemieckiej jest prowadzona w wymiarze zgodnym z wymiarem określonym dla uczniów poszczególnych klas.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627) – w przypadku szkół podstawowych – nie przewidziano żadnych szczegółowych rozwiązań (przepisów przejściowych), które umożliwiałyby realizację nauki własnej historii i kultury w wymiarze innym niż wskazany w zał. nr 3 tegoż rozporządzenia. W klasie V i VI SP wynosi on 25 godzin w ciągu roku szkolnego.

 

Rodzinka