Facebook

Podstawa programowa i programy nauczania

23 stycznia 2022

1. Nowa podstawa programowa dla języka niemieckiego jako języka mniejszości

W 2022 roku trwały w Ministerstwie Edukacji i Nauki prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej. Projekt podstawy był opiniowany m.in. przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce, który wydał krytyczne stanowisko w sprawie nowej podstawy programowej.

W sierpniu 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej dla nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Ministerstwo odnosi się w nim do krytycznego stanowiska Zarządu ZNSSK w Polsce odnośnie projektu nowej podstawy programowej. Główną konkluzją raportu i uzasadnienia dla ministerialnego projektu rozporządzenia w sprawie nowej podstawy programowej jest stwierdzenie, że ograniczony zakres treści nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości jest konsekwencją zmian już wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.  

Podstawa programowa dla języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej została zmieniona w wyniku redukcji godzin nauczania z 3 do 1 godziny tygodniowo.

Dnia 1 sierpnia 2022 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Nowa podstawa programowa służy w szczegółach do opracowania programu nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz nauczania własnej historii i kultury.

 

2. Program nauczania

Programy nauczania są dopuszczane do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Określone w podstawie programowej cele, treści oraz szczegółowe wymagania odnośnie nauczania języka mniejszości i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury stanowią materiał wyjściowy do opracowywania przez nauczycieli programów nauczania.


Nauczyciel może:

  • samodzielnie (bądź jako współautor) opracować program,
  • wybrać program innego autora,
  • wybrać program innego autora i wprowadzić do niego własne modyfikacje

 

Program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów danej szkoły. Każda z wybranych przez nauczyciela dróg wymaga dokładnej analizy podstawy programowej, ponieważ rozporządzenie określa jasno warunki, jakie powinien spełniać wybrany czy też opracowany program nauczania:

  • zgodność z podstawą programową,
  • poprawność merytoryczną i dydaktyczną,
  • umożliwienie indywidualizacji w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany.

 

Programy nauczania przygotowywane przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe:

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 1 sierpnia 2022 r. w sprawie nowej podstawy programowej do języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu powołało zespół do opracowania nowych programów nauczania dla klas 1-3 oraz 4-6 SP. Programy są dostępne na stronie internetowej NTO w Opolu.

Szczegółowych informacji udziela:

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
ul. M. Konopnickiej 6 (IV piętro)
45-004 Opole

Kontakt: Sebastian Gerstenberg, mail: sebgerstenberg@gmail.com

 

——-

 

Dodatkowe informacje można znaleźć m.in. na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Portalu Oświatowego.

Przykładowe programy nauczania historii własnej i kultury Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji (Program Niwki) oraz Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego.

Rodzinka