Facebook

Nazwa, status zajęć oraz wpisy na świadectwie i w dzienniku oddziału

21 stycznia 2022
nazwa status wpis na świadectwie oraz wpływ na średnią ocen i promocję
język niemieckiej mniejszości narodowej

lub

język mniejszości narodowej – niemiecki

przedmiot obowiązkowy • ocena jest wpisywana na świadectwie promocyjnym jak i świadectwie ukończenia szkoły

• ocena jest liczona do średniej ocen

• ocena warunkuje promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły

 

historia i kultura niemieckiej mniejszości narodowej

lub

historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

przedmiot dodatkowy • ocena jest wpisywana na świadectwie promocyjnym jak i świadectwie ukończenia szkoły

• ocena jest liczona do średniej ocen

• ocena nie wpływa na promocję i ukończenie szkoły

 

geografia Niemiec inne zajęcia • ocena nie jest wpisywana na świadectwie

• tylko adnotacja: uczestniczyła/ uczestniczył

 

Przepisy dotyczące wpisów na świadectwie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). O wpisach dotyczących języka mniejszości traktują przede wszystkim zapisy punktów 15-18 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego, z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.

Plan lekcji, tematy, obecności uczniów na zajęciach odnotowywane są w dzienniku oddziału.

Przerwanie nauki poprzez wycofanie wniosku przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa) skutkuje brakiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Oznacza to brak oceny na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów „język mniejszości narodowej – niemiecki” oraz „historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej”.

W przypadku pobierania nauki w zakresie języka mniejszości narodowej istnieje możliwość otrzymania obok polskiego świadectwa drugiej części w języku mniejszości narodowej (w języku niemieckim). Wówczas świadectwo składa się z dwóch części: pierwszą część stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim; drugą część stanowi natomiast świadectwo według tego samego wzoru, przetłumaczone, drukowane i wypełnione w języku mniejszości narodowej (język niemiecki). Tłumaczenie, wydruk i wypełnienie świadectwa w języku mniejszości narodowej zapewnia dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego lub wniosek ucznia pełnoletniego.

 

Rodzinka