Facebook

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny

28 września 2023

Egzamin ósmoklasisty

 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

Wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Egzamin maturalny

 

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

  • egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

  • egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

 

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rodzinka