Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny

27 stycznia 2022

Egzamin ósmoklasisty

 

  • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
  • Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
  • Wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Egzamin maturalny

 

Przedmioty obowiązkowe:


Część pisemna:

język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), matematyka (poziom podstawowy),

język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – jeśli uczeń przez cały okres szkolny uczęszczał na zajęcia; do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

Część ustna:

język polski (bez określenia poziomu), język obcy nowożytny (bez określenia poziomu),

język mniejszości narodowej (bez określenia poziomu) – jeśli uczeń przez cały okres szkolny uczęszczał na zajęcia; ; do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

 

Przedmioty dodatkowe:


Część pisemna

  • każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego; wybór spośród:

biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (wszystkie przedmioty poziom rozszerzony, a w przypadku j. nowożytnego poziom rozszerzony albo dwujęzyczny)

Część ustna

  • dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej
  • jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego lub języka regionalnego – musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo – wyłącznie w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzyczny

język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu), język mniejszości narodowej (bez określania poziomu), język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), język regionalny (bez określania poziomu).

 


 

  • Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej nie może wybrać języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego.
  • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Rodzinka