Finansowanie języka mniejszości

22 stycznia 2022

1. Informacje ogólne

Środki finansowe na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z prowadzeniem szkół podejmujących działania na rzecz podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym są zagwarantowane w dochodach samorządów terytorialnych. Jednym z dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest część oświatowa subwencji ogólnej. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r. określone zostały na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. 2021 poz. 2453)

– danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni, awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej

– danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2021/2022, wykazanych w systemie informacji oświatowej

2. Wagi przeliczeniowe

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 – w części szkolnej – uwzględniono następujące wagi:

P25 = 0,200

Szkoła podstawowa: więcej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 1 223,6 zł

P26 = 1,000

Szkoła podstawowa: więcej niż 80 uczniów i mniej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 30 uczniów i mniej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 6118 zł

P27 = 1,300

Szkoła podstawowa: mniej niż 80 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: mniej niż 30 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 7 953,4 zł

P28 = 0,600

Dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej.

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 3670,8 zł

Rodzinka