Facebook

Finansowanie języka mniejszości

23 marca 2024

1. Informacje ogólne

Środki finansowe na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z prowadzeniem szkół podejmujących działania na rzecz podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym są zagwarantowane w dochodach samorządów terytorialnych. Jednym z dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest część oświatowa subwencji ogólnej. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. określone zostały na podstawie:

– rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni, awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej

– danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) wykazanych w systemie informacji oświatowej

2. Wagi przeliczeniowe dla uczniów uczęszczających na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości w 2024 roku 

W 2024 roku zmieniono wartości wag dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauczanie języka mniejszości narodowej jest realizowane w formie dodatkowej nauki tego języka. Decyzja jest konsekwencją rozporządzenia przywracającego 3 godziny tygodniowego wymiaru nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

O zmianach informował Serwis Samorządowy PAP.

O kwocie bazowej (Standard A) informował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Henryk Kiepura na posiedzeniu Sejmu w dniu 7.03.2024 r.:

„Standard finansowy A do subwencji na 2024 r. wyniósł 8991 zł. Jest wyższy niż standard finansowy A, czyli ten podstawowy, w roku 2023 o ok. 30%”

P28 = 0,134

Szkoła podstawowa: więcej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 8991 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A):  1204, 79  zł

P29 = 0,673

Szkoła podstawowa: więcej niż 80 uczniów i mniej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 30 uczniów i mniej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 8991 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A):  6050, 94 zł

P30 = 0,874

Szkoła podstawowa: mniej niż 80 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: mniej niż 30 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 8991 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 7858, 13 zł

P31 = 0,600

Dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej.

Kwota bazowa (Standard A): 8991 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 5394, 60 zł

 

3. Wagi przeliczeniowe dla uczniów uczęszczających na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości w 2023 roku

W 2023 roku zmieniono wartości wag dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej (O zmianach informował m.in. Portal Oświatowy), dla których nauczanie języka mniejszości narodowej jest realizowane w formie dodatkowej nauki tego języka. Decyzja jest konsekwencją zmiany podstawy programowej oraz  zmniejszenia tygodniowego wymiaru nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z 3 godzin do 1 godziny.

P27 = 0,10

Szkoła podstawowa: więcej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): ok. 6 947 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 694,7 zł

P28 = 0,500

Szkoła podstawowa: więcej niż 80 uczniów i mniej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 30 uczniów i mniej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): ok. 6 947 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 3 473,50 zł

P29 = 0,650

Szkoła podstawowa: mniej niż 80 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: mniej niż 30 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): ok. 6 947 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 4 515,55 zł

P30 = 0,600

Dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej.

Kwota bazowa (Standard A): ok. 6 947 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 4 168,20 zł

4. Wagi przeliczeniowe dla uczniów uczęszczających na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości w 2022 roku

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. W rozporządzeniu opublikowanym 10 lutego 2022 r. zmniejszono wartość wagi dla uczniów i słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka niemieckiego realizowana jest w formie dodatkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości realizowana jest w formie dodatkowej nauki tego języka zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wartość wagi:
1) P25 zmniejsza się o 0,034;
2) P26 zmniejsza się o 0,173;
3) P27 zmniejsza się o 0,224.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 – w części szkolnej – uwzględniono w związku ze zmianami z 10 lutego 2022 r. dla uczniów mniejszości niemieckiej następujące wagi:

P25 = 0,166

Szkoła podstawowa: więcej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 1 015,59 zł

P26 = 0,827

Szkoła podstawowa: więcej niż 80 uczniów i mniej niż 112 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: więcej niż 30 uczniów i mniej niż 42 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 5 059,59 zł

P27 = 1,076

Szkoła podstawowa: mniej niż 80 uczniów uczęszczających na zajęcia

Szkoła ponadpodstawowa: mniej niż 30 uczniów uczęszczających na zajęcia

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A):  6 582,97 zł

P28 = 0,600

Dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej.

Kwota bazowa (Standard A): 6118 zł

Kwota uzupełniająca (zwiększająca standard A): 3670,80 zł

 

Rodzinka