Facebook

Organizacja nauki języka mniejszości w formie dodatkowej

29 stycznia 2022
Liczba uczniów Język niemiecki jako język mniejszości narodowej liczba dzieci/ uczniów
Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej

 

 

dodatkowa nauka języka mniejszości

 

 

od 3 do 13 dzieci grupy międzyoddziałowej

 

Szkoły  

dodatkowa nauka języka mniejszości

 

 

od 3 do 16 uczniów grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej

 

 

W przypadku grup tworzonych w obrębie jednego oddziału lub grupy przedszkolnej nie ma obowiązku przestrzegania tego limitu. Należy mieć jednak na uwadze, że organizowanie zajęć językowych w zbyt licznych grupach może zdecydowanie obniżyć jakość nauczania. Zalecane jest więc tworzenie mniejszych grup, jeśli tylko sytuacja lokalowa i personalna to umożliwia.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości, nauczanie tego języka w szkołach organizuje się w:

  • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
  • grupach międzyklasowychgrupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości.

Tworzenie grup odbywa się w ramach danego etapu edukacyjnego (przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy 4-8, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa).

Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych dzieci nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości, organ prowadzący przedszkole organizuje między przedszkolne zespoły nauczania. Dyrektor przedszkola przekazuje w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego organowi prowadzącemu listę dzieci zgłoszonych na naukę języka mniejszości. W międzyprzedszkolnym zespole nauczania nauka jest prowadzona w formie dodatkowej nauki języka mniejszości w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo.

Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości, organ prowadzący szkołę organizuje międzyszkolne zespoły nauczania. Dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, listę uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości. W międzyszkolnym zespole nauczania nauka jest prowadzona w formie dodatkowej nauki języka mniejszości w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W międzyprzedszkolnym lub międzyszkolnym zespole nauczania nie może być mniej niż 3 i więcej niż 16 dzieci/ uczniów. Ale za zgodą organu prowadzącego przedszkole lub szkołę liczba dzieci/ uczniów w oddziale, grupie, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej, międzyprzedszkolnym i międzyszkolnym zespole nauczania może być mniejsza niż liczba określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Jeżeli z powodu braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości, organ prowadzący przedszkole lub szkołę organizuje międzyprzedszkolne lub międzyszkolne zespoły nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, listę dzieci/ uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości.

 

Rodzinka